مهندس فرزاد لامعی هم به لیست کاندیداهای ائتلاف شهر اول پیوست

مهندس فرزاد لامعی هم لیست کاندیداهای ائتلاف شهر اول پیوست

✳️لیست ائتلاف شهراول بامشخصات کامل وکدنامزدی انتخاباتی???

۱_آقای مهندس غلامرضا خاکسارنجفی مشهور به خاکسار فرزند عزیزعلی کد نامزد ۴۲۹

۲_آقای مهندس حجت رحمت خواه رشت فرزند گداعلی کد نامزد ۴۸۵

۳_آقای دکتر مجتبی قویدل صومعه سرائی فرزند محمد کد نامزد ۷۴۵

۴_آقای مهندس مرتضی احمدی سراوانی مشهور به مهندس فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۴۱

۵_آقای دکتر مهدی رشاد کوچصفهانی فرزند نصرت اله کد نامزد ۴۹۶

۶_آقای مهندس جواد زبردست گشتی فرزند على کد نامزد ۵۴۹

۷__آقای مهندس حاج حسن رجبی ثابت چوبری فرزند قربانعلی کد نامزد ۴۷۹

۸__آقای عظیم احسان بخش مستحسن فرزند باقر کد نامزد ۱۲۶

۹_آقای دکتر سیدعلی حسینی فرزند سیداحمد کد نامزد ۴۱۷

۱۰_خانم دکتر سمانه رضائی تبار فرزند حسین کد نامزد ۴۹۷

۱۱_آقای مهندس فرزاد لامعی فرزند بشیر کد نامزد ۷۸۴

، ، ، ، ،