مهندس جواد زبردست کاندیدای منتخب ائتلاف شهر اول

مهندس جواد زبردست کاندیدای منتخب ائتلاف شهر اول

معرفی نهمین کاندیدای ائتلاف شهر اول . در همایش روز ۱۹ اردیبهشت ۹۶ ائتلاف شهر اول یکی دیگر از کاندیداهای مطرح خود را معرفی نمود. در این همایش پرشور مهندس حاج رضا خاکسار با بین اینکه مهندس جواد زردشت یکی از نخبه های کارآفرینی کشور است و با حضور ایشان در لیست انتخاباتی شهر اول آرزوی جوانان رشتی مبنی بر حضور یک کارشناس و نخبه کارآفرینی که به اشتغال جوانان کمک کند برآورده خواهد شد، از عموم رشتوندان گرامی دعوت کرد تا با رای قاطع خود به لیست شهر اول گام موثری را در جهت آبادانی رشت به دست خود رشتی ها بردارند.

 

✳️لیست ائتلاف شهراول بامشخصات کامل وکدنامزدی انتخاباتی???

۱_آقای غلامرضا خاکسارنجفی مشهور به خاکسار فرزند عزیزعلی کد نامزد ۴۲۹

۲_آقای سیدعلی حسینی فرزند سیداحمد کد نامزد ۴۱۷

۳_آقای حسن رجبی ثابت چوبری فرزند قربانعلی کد نامزد ۴۷۹

۴_آقای حجت رحمت خواه رشت فرزند گداعلی کد نامزد ۴۸۵

۵_آقای مهدی رشادکوچصفهانی فرزند نصرت اله کد نامزد ۴۹۶

۶_خانم سمانه رضائی تبار فرزند حسین کد نامزد ۴۹۷

۷_آقای جواد زبردست گشتی فرزند على کد نامزد ۵۴۹

۸_آقای مجتبی قویدل صومعه سرائی فرزند محمد کد نامزد ۷۴۵

۹_آقای فرزاد لامعی فرزند بشیر کد نامزد ۷۸۴

۱۰_آقای عظیم احسان بخش مستحسن فرزند باقر کد نامزد ۱۲۶

۱۱_آقای مرتضی احمدی سراوانی مشهور به مهندس فرزند غلامرضا کد نامزد

 

، ، ، ، ، ، ،