معرفی مهندس عظیم احسانبخش از کاندیدای ائتلاف شهراول

 مهندس عظیم احسانبخش از کاندیدای ائتلاف شهراول

در راستای معرفی کاندیداهای اصلح و برتر جهت پیشبرد اهداف ائتلاف بزرگ شهر اول به بهترین نحو ممکن

که در نهایت منجر به آبادانی شهر و رفاه هرچه بیشتر شهروندان رشتی گردد ،جناب آقای مهندس عظیم احسانبخش

از طرف شورای مرکزی ائتلاف شهر اول به عموم شهرونان محترم شهر رشت معرفی میگردد.

باشد که فرهیختگان این شهر ایشان را به نیابت از خویش برگزینند.

مهندس از کاندیدای

 

، ،