دکتر مهدی رشاد از کاندیدای ائتلاف شهراول

مهدی رشاد - ائتلاف شهراول

دکتر مهدی رشاد کاندیدای منتخب  ائتلاف شهراول

در راستای معرفی کاندیداهای اصلح و برتر جهت پیشبرد اهداف ائتلاف بزرگ شهر اول به بهترین نحو ممکن

که در نهایت منجر به آبادانی شهر و رفاه هرچه بیشتر شهروندان رشتی گردد ،جناب آقای دکتر مهدی رشاد

از طرف شورای مرکزی ائتلاف شهر اول به عموم شهروندان محترم شهر رشت معرفی میگردد.

باشد که فرهیختگان این شهر ایشان را به نیابت از خویش برگزینند.

دکتر از کاندیدای

 

، ،