دکتر سمانه رضایی تبار کاندیدای توانمند بانوان از ائتلاف شهر اول در شورای اسلامی کلانشهر رشت

دکتر سمانه رضایی تبار کاندیدای توانمند بانوان از ائتلاف شهر اول

همانطور که انتظار می رفت اینبار نیز دبیر عالی ائتلاف شهر اول با نگرشی جامع علاوه بر دعوت از افراد متخصص و با تجربه در همه زمینه ها،با انتخاب دهمین کاندیدای ائتلاف شهر اول از میان بانوان فرهیخته رشتی، بخشی بزرگی از مطالب جامعه رشتوندان گرامی را نیز پاسخ گفت . خانم دکتر سمانه رضایی تبار متخصص در زمینه مهندسی مالی می آید تا بودجه بندی شورای کلانشهر رشت از این وضعیت نابسامانی سالهای اخیر رهایی یابد.

۱_آقای مهندس غلامرضا خاکسارنجفی مشهور به خاکسار فرزند عزیزعلی کد نامزد ۴۲۹

۲_آقای مهندس حجت رحمت خواه رشت فرزند گداعلی کد نامزد ۴۸۵

۳_آقای دکتر مجتبی قویدل صومعه سرائی فرزند محمد کد نامزد ۷۴۵

۴_آقای مهندس مرتضی احمدی سراوانی مشهور به مهندس فرزند غلامرضا کد نامزد ۱۴۱

۵_آقای دکتر مهدی رشاد کوچصفهانی فرزند نصرت اله کد نامزد ۴۹۶

۶_آقای مهندس جواد زبردست گشتی فرزند على کد نامزد ۵۴۹

۷__آقای مهندس حاج حسن رجبی ثابت چوبری فرزند قربانعلی کد نامزد ۴۷۹

۸__آقای عظیم احسان بخش مستحسن فرزند باقر کد نامزد ۱۲۶

۹_آقای دکتر سیدعلی حسینی فرزند سیداحمد کد نامزد ۴۱۷

۱۰_خانم دکتر سمانه رضائی تبار فرزند حسین کد نامزد ۴۹۷

۱۱_آقای مهندس فرزاد لامعی فرزند بشیر کد نامزد

، ، ، ، ،