خاکسار شهر باران آمد/مهندس غلامرضا خاکسار به جمع پرشور کاندیداهای ائتلاف شهر اول پیوست.

خاکسار شهر باران آمد/مهندس غلامرضا خاکسار به جمع پرشور کاندیداهای ائتلاف شهر اول پیوست.

✳️لیست ائتلاف شهراول بامشخصات کامل وکدنامزدی انتخاباتی???

۱_آقای غلامرضا خاکسارنجفی مشهور به خاکسار فرزند عزیزعلی کد نامزد ۴۲۹

۲_آقای سیدعلی حسینی فرزند سیداحمد کد نامزد ۴۱۷

۳_آقای حسن رجبی ثابت چوبری فرزند قربانعلی کد نامزد ۴۷۹

۴_آقای حجت رحمت خواه رشت فرزند گداعلی کد نامزد ۴۸۵

۵_آقای مهدی رشادکوچصفهانی فرزند نصرت اله کد نامزد ۴۹۶

۶_خانم سمانه رضائی تبار فرزند حسین کد نامزد ۴۹۷

۷_آقای جواد زبردست گشتی فرزند على کد نامزد ۵۴۹

۸_آقای مجتبی قویدل صومعه سرائی فرزند محمد کد نامزد ۷۴۵

۹_آقای فرزاد لامعی فرزند بشیر کد نامزد ۷۸۴

۱۰_آقای عظیم احسان بخش مستحسن فرزند باقر کد نامزد ۱۲۶

۱۱_آقای مرتضی احمدی سراوانی مشهور به مهندس فرزند غلامرضا کد نامزد

، ، ، ، ، ، ،